เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว เพื่อถวายแด่วัด และศาสนสถานในพุทธศาสนาทั่วประเทศศรีลังกา (เป้าหมายสูงสุด ๑๒,๖๐๐ องค์) 

๒. เพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา 

๓. เพื่อเป็นการช่วยเหลือวัดและศาสนสถานในพุทธศาสนาที่ขาดแคลน ให้ได้มีพระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๔. เพื่อเป็นการเผยแพร่และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

๕. เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า เรียกว่าพุทธานุสสติ  การได้บูชาพระพุทธรูปทำให้พระพุทธคุณที่เป็นนามธรรมถูกสื่อออกมาในรูปธรรม  ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่าย

๖. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านได้สักการะบูชา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ

๗. เพื่อจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็นตลอดจนผู้มีโอกาสสักการะให้เข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว มีสติ จิตใจที่ผ่องใส

๘. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งพระพุทธศาสนา คือการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  วัฒนธรรมอันดีนี้ช่วยให้ศาสนามีความเข้มแข็ง

๙. เพื่อให้ผู้เคารพบูชาพระพุทธรูป เกิดจิตที่สงบและเกิดสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลดทิฏฐิมานะและกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย

วิธีการดำเนินการ

ในการดำเนินโครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” นั้น เป็นการดำเนินการในรูปแบบรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยผู้มีจิตศรัทธาแรงกล้าร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาหรือเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ องค์ละ ๓๙,๐๐๐ บาท จนกว่าจะครบจำนวน ๑๒,๖๐๐ องค์ (การจัดส่งพระพุทธรูป ไปยังประเทศศรีลังกา ดำเนินการโดยทยอยจัดส่งเป็นวาระ) 

ผู้เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์ ๓๙,๐๐๐ บาท จะได้รับ พระพุทธลังกาสยาม ๑ องค์ เป็นที่ระลึกสักการะบูชา 

พระพุทธลังกาสยาม เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาด หน้าตัก ๓ นิ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ในซุ้มเรือนแก้วบนฐานประดับลายไทย ๙ ชั้น ออกแบบโดยการผสมผสานเอกลักษณ์ลวดลายศิลปะของไทยและศรีลังกาเข้าด้วยกัน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการของ โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” โดยวัดยายร่ม และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ธันวาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือ จนกว่าจะบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการฯ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑. พระครูโสภิตบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดยายร่ม ผู้ริเริ่มโครงการ และประธานกรรมการ 
๒. Most Ven. Kahapola Sugatharathana Thero
(สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์แห่งอมรปุระนิกาย ประเทศศรีลังกา)
กรรมการ 
๓. Rev. Dr. Avissawelle Dhammananda Thero
(ผู้ประสานงานโครงการระหว่างประเทศไทยและศรีลังกา)
กรรมการ 
๔. พระมหา เอนก อุดมธรรมกิตติที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
๕. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
๖. ศาสตราจารย์ ดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
๗. คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
๘. ดร. อรสุดา เจริญรัถกรรมการ 
๙. ดร. พงศ์ชนก ตันสกุลกรรมการ 
๑๐. Harsha Wijewardana
(เลขานุการ นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศศรีลังกา)
กรรมการ 
๑๑. A.M. Ratnayake
(เลขานุการประจำกระทรวงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศศรีลังกา)
กรรมการ 

งบประมาณการดำเนินงาน 

ในการดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว และจัดส่งไปยังเมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อถวายแด่วัดขาดแคลนทั่วประเทศศรีลังกา ใช้งบประมาณการจัดสร้าง องค์ละ ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. สามารถจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว และถวายแด่วัดใน พระพุทธศาสนาทั่วประเทศศรีลังกาได้สำเร็จลุล่วง 

๒. สามารถธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและสืบสานความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกาได้ 

ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง ไม่เท่ากับสร้างวิหารทาน ๑ ครั้ง เมื่อถวายพระพุทธรูปขอให้อธิษฐานจิตว่า “ถวายพระพุทธรูปนี้เป็นวิหารทาน”

หลวงพ่อฤษีลิงดำ

เราไปที่ใด เกิดที่ใด ผลทานที่เราให้ไปนั่นแหละจะตามสนับสนุนเรา ให้เป็นคนมีความสุขความเจริญ นึกอะไรก็ไหลมาเทมาเพราะเราเคยให้มาแล้ว

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน