สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา ไทย-ศรีลังกา

ตามประเพณีโบราณนั้นการสร้างพระพุทธรูปถือเป็นการสร้างพุทธศิลป์ชั้นสูง เป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่งเพราะได้สร้างสิ่งที่สูงค่าให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้ เป็นรูปเคารพแทนพระพุทธองค์ เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม อยู่ในบุญกุศล รวมทั้งเป็นเครื่องปกปักคุ้มครองป้องกันภัยให้กับผู้ที่เดือดร้อน และยังคงทนอยู่ได้นับสิบนับร้อยปี

ประเทศไทยและประเทศศรีลังกา มีความสัมพันธ์อันดีและแนบแน่นกันมาเป็นระยะเวลากว่า ๘๐๐ ปี ทั้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ไทยและศรีลังกานับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักมีการส่งคณะพระธรรมทูตไปมาหาสู่ ระหว่างกันเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างสองประเทศนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำมาต่อยอดในการสานสัมพันธ์ในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และการท่องเที่ยว 

การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศหลายครั้ง ทำให้วัด โบสถ์วิหาร และพระพุทธรูปทางพุทธศาสนาถูกทำลายไปจำนวนมาก แต่ด้วยศรัทธาที่เข้มแข็ง หยั่งรากลึกในกายและใจของชาวศรีลังกา ทำให้เหล่าพุทธศาสนิกชนพยายามที่จะฟื้นฟู และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้กลับมา เฟื่องฟูเช่นเดิม 

ปัจจุบัน ประเทศศรีลังกามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มีวัดทางพุทธศาสนาจำนวน กว่า ๑๒,๖๐๐ วัด

แต่จากปัญหาที่ต่อเนื่องดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้วัดส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหายากจน ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก และปัจจัยต่าง ๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธรูป ซึ่งถือเป็นพุทธานุสสติให้บุคคลที่ได้เห็นและระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศูนย์กลางของศาสนิกชน เพื่อจะได้น้อมใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ พระบรมศาสดา 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๖ พระครูโสภิตบุญญาทร เจ้าอาวาส วัดยายร่ม กรุงเทพมหานครฯ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้วเพื่อถวายแด่วัดในพุทธศาสนาที่ยากจน ขาดแคลนตามที่ได้ รับการขอรับการสนับสนุนจากศรีลังกา ในครั้งนั้นโครงการได้รับผลสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยความศรัทธาจากสาธุชนชาวไทย และในปี ๒๕๕๗ จึงได้จัดส่งพระพุทธรูปจำนวน ๕๘๑ องค์ถวายวัดต่าง ๆ ผ่านสมเด็จพระสังฆราชและรัฐบาลศรีลังกา

ปรากฏภาพอันงดงามของความปิติยินดี ทั้งชาวไทยและศรีลังกาซึ่งได้อัญเชิญพระพุทธรูปไปยังวัดต่าง ๆ ให้สาธุชนชาวศรีลังกาได้มีเครื่องระลึกถึง พุทธานุสสติและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติบูชา ทั้งการเจริญจิตภาวนาและสวดมนต์และในพุทธศักราช ๒๕๖๔ สมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกาได้ปรารภขอการสนับสนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดที่ยังขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งพระครูโสภิตบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดยายร่ม จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธาจัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศอีกครั้ง

โดยครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว และถวายแด่วัดในพุทธศาสนาให้ได้ทั่วถึงทั้งประเทศศรีลังกา เพื่อเป็นอานิสงส์ บุญราศรีแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและศรีลังกาสืบไป 

โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธาจัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” ครั้งนี้ จึงนับเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่เหล่าสาธุชนชาวไทยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมทำบุญ สละปัจจัยด้วยความศรัทธา สู่การเผยแผ่ สืบสานและธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาและสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา 

ทำบุญใหญ่ในชีวิต

ร่วมสร้างพระพุทธรูปถวายวัด


หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม พระพุทธรูปองค์ต้นแบบ พุทธศิลป์ล้ำค่าสมัยอยุธยาตอนปลาย

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ ตามกำลังศรัทธา รับบุญใหญ่พร้อมเพรียงกัน

ผู้เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปเต็มองค์ ๓๙,๐๐๐ บาท จะได้รับ พระพุทธลังกาสยาม ๑ องค์ เป็นที่ระลึกสักการะบูชา สร้างพระ ๑ องค์ ได้กุศลถึง ๕ กัป

ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง ๕ กัป

๑. ตัวของผู้สร้าง มีจิตใจสูงส่งตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป คือมีความใฝ่ดีเป็นพื้นฐานของใจ ตั้งแต่ชาตินี้เลย

๒. บุญนี้จึงส่งผลให้ผู้สร้าง จะเป็นที่เคารพกราบไหว้ในทุกถิ่นฐาน ทั้งมนุษย์และเทวดาต่างสรรเสริญ     

๓. ถึงแม้ผู้สร้างพระพุทธรูปนั้นจะละโลกไปแล้ว จะนานเท่าไหร่ก็ตาม ตราบใดที่ยังมีผู้มากราบไหว้พระพุทธรูปที่ได้สร้างไว้ ตราบนั้นบุญที่สร้างพระก็ยังส่งผลให้เป็นที่เคารพบูชาของบุคคลทั้งหลายในภพภูมิที่ได้ไปเกิดต่อไป

๔. จะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติ ความคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ที่เป็นอกุศลจิตทั้งหลาย บาปทั้งหลาย ก็จะหลุดออกจากใจของผู้สร้างได้โดยง่าย

๕. จะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติ ผู้สร้างจะได้โอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตลอดไป

๖. ขณะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ทรัพย์สมบัติจะเกิดแก่ผู้สร้างโดยง่ายไม่ต้องทำมาหากินด้วยความยากลำบาก มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

๗. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ

๘. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย     

๙. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกเว้นการจองเวร                

๑๐. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย

๑๑. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล

๑๒. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน

๑๓. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา

๑๔. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี คลายความทุกข์เข็ญ

๑๕. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญ


ช่องทางการร่วมบริจาค

ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

ลงทะเบียนจองเจ้าภาพเต็มองค์