ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาไทย-ศรีลังกา

ประเทศไทยและศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์มายาวนานหลายร้อยปี และความสัมพันธ์นั้นได้หยั่งรากลึกให้ทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดต่อกันโดยเฉพาะทางด้านพุทธศาสนา

หลังจากพระสงฆ์ลังกาทวีปได้จาริกไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น “นิกายลังกาวงศ์” ในสุวรรณภูมิ ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พุทธศาสนาในลังกาทวีปได้เสื่อมลง เนื่องจากปัญหาภายในประเทศมากมายหลายด้าน แต่พุทธศาสนาก็ยังคงผูกพันไทยและศรีลังกาเข้าไว้ด้วยกันอย่างยากที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือน

สามเณรสรณังกรสามเณรผู้ใหญ่ จึงได้ทูลขอให้พระเจ้ากิตติราชสิงหะ กษัตริย์ลังกาในขณะนั้น ให้ส่งทูตมาขอนิมนต์พระสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยา ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป คณะราชทูตลังกาจึงได้อัญเชิญพระราชสาส์นของพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์มาถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อขอให้คณะสงฆ์ไทยเดินทางไปยังลังกา ช่วยอุปสมบทกุลบุตรชาวสิงหล

พระอุบาลีมหาเถระ พระธรรมทูตในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา จึงได้นำคณะสงฆ์สยามเดินทางไปถึงเมืองลังกาเมื่อปีพ.ศ. ๒๒๗๖ และได้บรรพชาอุปสมบทให้ชาวลังกาเป็นพระภิกษุและสามเณรรวม ๓,๐๐๐ รูป ณ เมืองแคนดี้ สามเณรสรณังกรซึ่งได้รับการอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย จึงได้รับการสถาปนาจากกษัตริย์ลังกาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช อันเป็นที่มาของ “พุทธศาสนานิกายสยามวงศ์” ซึ่งหยั่งรากในลังกาอย่างมั่นคงสืบมา


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s